...
Phân loại: 343.59707866102638
Thông tin xb: H.: Công Thương, 2018
Mô tả vật lý: 198 tr.: hình vẽ, bảng, 21 cm
Tóm tắt: Trình bày quy định chung và một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất trong lĩnh lực công nghiệp và phần hỏi - đáp về sản xuất, kinh doanh hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp

Tìm kiếm thêm