...
Phân loại: 306.09597
Tác giả: Hoàng Nam
Thông tin xb: H.: Văn hóa dân tộc, 2019
Mô tả vật lý: 305 tr., 21 cm
Tóm tắt: Trình bày khái quát nội dung về nhân học văn hoá Việt Nam như: đối tượng, phương pháp, nhiệm vụ nghiên cứu nhân học; tiền đề văn hóa; nhân học văn hóa các dân tộc các hệ ngôn ngữ Nam Á, Thái, Hán - Tạng, Mông - Dao, Nam Đảo; sự biến đổi văn hóa cùng các giải pháp bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị văn hóa dân tộc.

Tìm kiếm thêm