...
Phân loại: 390.089009597
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: NXb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý: 422 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, trình độ phát triển của luật tục các dân tộc ở Việt Nam, và một số luật tục Êđê, Mnông, Thái, hương ước của người Việt; Nội dung, việc thực thi và giá trị của luật tục; So sánh luật tục với luật pháp nhà nước Việt Nam

Tìm kiếm thêm