...
Phân loại: 681.76309597
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý: 390 tr., 22 cm
Tóm tắt: Một số nông cụ chính của hệ thống nông cụ cổ truyền (từ công đoạn khai thác, làm đất canh tác, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, vận chuyển...). sự tiến hoá của từng loại công cụ trong tiến trình lịch sử và phân phối trong không gian. Mối quan hệ của cả hệ thống nông cụ phù hợp với canh tác ruộng nước hay ruộng rẫy và trong sự tiến triển của nền nông nghiệp Việt Nam

Tìm kiếm thêm