...
Phân loại: 915.97
Tác giả: Nguyễn Trãi
Thông tin xb: H.: Nxb. Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý: 238 tr., 21 cm
Tóm tắt: Dư địa chí xác định bờ cõi lãnh thổ của Việt Nam từ thời dựng nước. Lãnh thổ đó được xác định bằng những địa danh, địa hình, lịch sử cụ thể, gắn liền với tên tuổi những nhân vật lịch sử có công dựng nước và giữ nước. Nguyễn Trãi viết Dư địa chí là để giúp nhà vua và triều đình tìm hiểu về đất nước, con người, tài nguyên của dân tộc, để thêm một bước khẳng định dân tộc mình, từ đó xây dựng một quốc gia độc lập toàn diện thông qua những tư liệu ghi chép.

Tìm kiếm thêm