...
Phân loại: 959.77
Thông tin xb: Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý: 315 tr., 21 cm
Tóm tắt: Gồm 100 câu hỏi và trả lời về lịch sử Nam Bộ từ thời kỳ đầu đến nay: Các đơn vị hành chính, đặc điểm tự nhiên, dân cư, dân số, kinh tế, xã hội, văn hoá; niên đại, phạm vi phân bố, những nét đặc trưng của văn hoá Đồng Nai; niên đại, chủ nhân và những nét đặc trưng của văn hoá Cần Giờ; những chứng cứ xác nhận văn hoá Óc Eo là văn hoá thành thị đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam và Vương quốc Phù Nam là mối thương mại quốc tế ven biển; đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hoá của Vương quốc Phù Nam...

Tìm kiếm thêm