...
Phân loại: 327.31,32(V)86(083)
Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 1999
Mô tả vật lý: 338tr., 22cm.
Tóm tắt: Cung cấp tư liệu về các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc của phong trào không liên kết cộng đồng các nước nói tiếng Pháp và một vài tổ chức đa phương khác. Đồng thời nêu bật một 1 số nét về hợp tác của Việt Nam với hệ thống của Liên hiệp quốc trong 20 năm qua (1977 đến nay).
Từ khóa: Các tổ chứcquốc tếViệt Nam

Tìm kiếm thêm