...
Phân loại: 4(N412.1)(075.8)=V
Tác giả: Yaehoonyoan
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 1999
Mô tả vật lý: 326tr., 19cm.
Tóm tắt: Bắt đầu bằng những bài hội thoại qua các tình huống thực tế với phần văn phạm đi kèm, ngoài ra còn có phần bài tập, phần hướng dẫn cách phát âm tiếng Hàn, từ điển mini hướng dẫn cách viết bảng chữ cái tiếng Hàn, giới thiệu đặc điểm văn hoá, đất nước, con người Hàn Quốc
Từ khóa: Tự họctiếng Hàn

Tìm kiếm thêm