...
Phân loại: 6T7.3
Tác giả: Đặng Minh Hoàng
Thông tin xb: H.: Thống kê, 2001
Mô tả vật lý: 318tr., 21cm.
Tóm tắt: Giới thiệu các công cụ lập trình mạnh được cung cấp trong trình biên dịch, bao gồm biên dịch C++, gỡ rối một số dụng cụ khác, các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình trong C++, và các ngôn ngữ window
Từ khóa: Tin họcvisual C++ 6.0

Tìm kiếm thêm