...
Phân loại: 151
Tác giả: Pékélis, Victor
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2001
Mô tả vật lý: 271tr, 19cm
Tóm tắt: Nêu phương pháp đào tạo cá nhân phát triển một cách hài hòa có chú trọng tới những thành tựu của khoa điều khiển học. Cung cấp một khối lượng tối đa những thông tin bổ ích về thiên tài, về khả năng của bản thân, về cách hành động và nguồn dự trữ của bộ sáng tạo
Từ khóa: Khoa họcSáng tạoTrí tuệRèn luyện

Tìm kiếm thêm