...
Phân loại: 333.10
Tác giả: Lâm Quang Huyên
Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 1985
Mô tả vật lý: 227tr., 19cm
Tóm tắt: Đặc điểm, tình hình ruộng đất, các giai cấp ở nông thôn miền nam VN. Quá trình diễn biến ruộng đất và vấn đề nông dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự lãnh đạo của Đảng CS VN đối với vấn đề ruộng đất từ sau cách mạng tháng Tám đến nay
Từ khóa: Ruộng đấtcách mạng ruộng đấtmiền Namnông dânkháng chiến chống Mỹcải tạo nông nghiệep

Tìm kiếm thêm