...
Phân loại: 32(V224)76
Thông tin xb: Bình Định: Nxb. Tổng hợp Bình Định, 1990
Mô tả vật lý: 130tr., 19cm.
Tóm tắt: Phong trào phụ nữ Bình định trước thế kỷ 20 đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
Từ khóa: Phụ nữBình Định

Tìm kiếm thêm