...
Phân loại: 8(V)(092)
Tác giả: Quách Giao
Thông tin xb: Khánh Hòa: Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hòa, 2002
Mô tả vật lý: 342tr.: 1 chân dung, 21cm.
Tóm tắt: Giới thiệu những tác phẩm của nhà giáo Vũ Hân ,và những nhận định , đánh giá, phê bình thơ Vũ Hân.
Từ khóa: Nhà giáothơVăn học

Tìm kiếm thêm