...
Phân loại: 636-04
Thông tin xb: H.: Nông nghiệp, 2000
Mô tả vật lý: 643tr., 21cm.
Tóm tắt: Những kiến thức về di truyền giống vật nuôi, công nghệ sinh sản, dinh dưỡng và thức ăn gia súc, gia cầm, cây cỏ thức ăn chăn nuôi...
Từ khóa: Nông nghiệpchăn nuôiGia súcgia cầm

Tìm kiếm thêm