...
Phân loại: 633.11(09)
Tác giả: Trần Văn Đạt
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Chi nhánh Nxb. Nông nghiệp, 2002
Mô tả vật lý: 315tr., 21cm.
Tóm tắt: Ghi lại một cách hệ thống nghề trồng lúa ở nước ta qua các quá trình lịch sử, phát triển kinh tế xã hội, tình hình trồng lúa ở các vùng qua các triều đại, các chế độ, tổng kết về giống lúa, kỹ thuật trồng lúa trong các điều kiện sinh thái khác nhau, so sánh lúa cải tiến với lúa cổ truyền, đầu tư cho lúa, tiếp cận thị trường, xuất khẩu gạo, các chủ trương chính sách...
Từ khóa: Sản xuấtLúaGạoPhát triển

Tìm kiếm thêm