...
Phân loại: 33
Tác giả: Matsushita Konosuke
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả vật lý: ...tập, 19cm.
Tóm tắt: Trình bày con đường tạo dựng sự nghiệp, cách làm việc, suy nghĩ, quyết đoán trong công việc của nhà quản lý kinh doanh
Từ khóa: Quản lýkinh doanh

Tìm kiếm thêm