...
Phân loại: 158.9
Tác giả: Nguyễn Văn Lê
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
Mô tả vật lý: 124 tr., 19cm
Tóm tắt: Trình bày 5 vấn đề lý luận về tâm lý người tiêu dùng và văn minh như phải có kiến thức cơ bản về tâm lý người tiêu dùng, biết tổ chức khoa học cửa hàng, biết bán hàng và nghệ thuật bán hàng, giao tiếp trong quá trình bán hàng, chân dung, nghề nghiệp người bán hàng (từ trang phục, lời ăn, tiếng nói, thái độ phục vụ). Đồng thời giới thiệu 62 tình huống bán hàng ở thành phố Hồ Chí Minh để các bạn tham khảo
Từ khóa: Tâm lý khách hàngVăn minhThương nghiệpTâm lý học

Tìm kiếm thêm