...
Phân loại: 531.91(075.3)
Tác giả: Nguyễn Thế Khôi
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1992
Mô tả vật lý: 336tr., 19cm.
Tóm tắt: Cấu trúc tinh thể của vật rắn, dao động của mạng tinh thể, lý thuyết vùng năng lượng của vật rắn, khí Êlecctron trong kim loại, bán dẫn, tính chất từ của vật rắn, siêu dẫn
Từ khóa: Vật lí

Tìm kiếm thêm