...
Phân loại: 895.92283403
Tác giả: Ma Văn Kháng
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý: 195 tr., 21 cm
Tóm tắt: Gồm 38 bài viết đầy ắp những suy tư của tác giả trước những vấn đề trong công tác xây dựng Đảng như: Nhận thức về lý tưởng của người vào Đảng, trách nhiệm của người đảng viên, sự nêu gương của người lãnh đạo, trọng dụng người tài đức...
Từ khóa: Văn học Việt Nam

Tìm kiếm thêm