Tìm thấy 17 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 34(075.3)
  Tác giả: Phạm Hồng Thái
  Thông tin xb: Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1998
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
 • 3.
  Phân loại: 9(T)
  Tác giả: Nguyễn Xuân Sơn
  Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 1997
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại: 151
  Tác giả: Phan Thị Kim Ngân
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
  Phân loại: 90(075.3)
  Tác giả: Lê Sĩ Giáo
  Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1997
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại: 317.7(075.3)
  Tác giả: Nguyễn Việt
  Thông tin xb: H.: Thống Kê, 1996
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại: 15(075.3),301(075.3)
  Thông tin xb: H.: Trường Đại học kinh tế quốc dân, 1995
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
  Phân loại: 54(075.1)
  Tác giả: Quan Hán Thành
  Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1994
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
  Phân loại: 6C4,6C5
  Tác giả: Hoàng Tùng
  Thông tin xb: H.: Khoa học và kỹ thuật, 1994
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.
  Phân loại: 34(V)(075.3),341(075.3)
  Tác giả: Nguyễn Thị Mơ
  Thông tin xb: H.: Trường Đại học ngoại thương, 1993
  Nguồn tài liệu: Sách đơn