Tìm thấy 8 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 9(V)(092)
  Tác giả: Vũ Khiêu
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1987
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
  Phân loại: 8(V)2
  Tác giả: Nguyễn Công Hoan
  Thông tin xb: H.: Trường viết văn Nguyễn Du Hà nội, 1992
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại: 8(V)1,V25
  Tác giả: Xuân Diệu
  Thông tin xb: H.: Văn học, 1982
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 4.
  Phân loại: V1,8(V)1.31
  Tác giả: Nguyễn Khuyến
  Thông tin xb: H.: Văn học, 1979
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
  Phân loại: 8(V)1(092)(07)
  Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1999
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
 • 7.
  Phân loại: 8(V)1,V11
  Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 1992
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
  Phân loại: 8(V)1,V11
  Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 1992
  Nguồn tài liệu: Sách đơn