Tìm thấy 4 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 512.5(075.1)
  Tác giả: Trương Quang Linh
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2002
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
  Phân loại: 512.5(075.2)
  Tác giả: Trương Quang Linh
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2002
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại: 517.12(075.3)
  Tác giả: Lê Quang Trung
  Thông tin xb: H.: Trường Đại học sư phạm Hà Nội 1, 1994
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại: 517.216(075.3)
  Tác giả: Vũ Tuấn
  Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1992
  Nguồn tài liệu: Sách đơn