Tìm thấy 108 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: N(522)3=V
  Tác giả: Simenon, Georges
  Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2003
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
  Phân loại: 158.9
  Thông tin xb: Cửu Long: Nxb. Cửu Long, 1992
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 6.
 • 7.
 • 8.
  Phân loại: 156.1
  Tác giả: Fller, J.F.C.
  Thông tin xb: American: Indiana university press, 1966
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
  Phân loại: 159
  Tác giả: Lee, Alfred McClung
  Thông tin xb: New York: Barnes and Noble, 1967
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.
  Phân loại: 159
  Tác giả: Trần Thị Hồng Xuân
  Thông tin xb: Đồng Tháp: Nxb. Tổng hợp Đồng Tháp, 1992
  Nguồn tài liệu: Sách đơn