Tìm thấy 549 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: KV2,398.209597
  Thông tin xb: H.: Thanh Niên, 2012
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
  Phân loại: KV2,398.209597
  Thông tin xb: H.: Thanh Niên, 2012
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại: 902.92+V23
  Tác giả: Kim Cổ
  Thông tin xb: H.: Văn hóa thông tin, 2004
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại: V24
  Tác giả: Lưu Vinh
  Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2003
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
  Phân loại: 33.0
  Tác giả: Trần Quốc Dân
  Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 2003
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại: 3KV(083)
  Tác giả: Đinh Thị Vân Chi
  Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2003
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại: 355(V)(09)
  Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2002
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
  Phân loại: 3KV1(092),V14,3KV1(092)V14
  Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 2002
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
  Phân loại: 8(V)
  Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 2002
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.
  Phân loại: 8(V)
  Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 2002
  Nguồn tài liệu: Sách đơn