Tìm thấy 74 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 902.7(N413)
  Tác giả: Pronnikov, V.A
  Thông tin xb: Hậu Giang: Nxb. Tổng hợp Hậu Giang, 1989
  Nguồn tài liệu: Sách bộ
 • 2.
  Phân loại: 159
  Tác giả: Hoàng Thanh
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2003
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại: 159
  Thông tin xb: Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2003
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại: 001.8
  Thông tin xb: H.: Khoa học và kỹ thuật, 1995
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 5.
  Phân loại: 001.8
  Thông tin xb: H.: Khoa học và kỹ thuật, 1995
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 6.
  Phân loại: 4(N523)
  Tác giả: Richards, Jack C.
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2001
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.