Tìm thấy 128 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: BĐ.83
  Tác giả: Lê Quan Hưng
  Thông tin xb: H.: Đại học quốc gia Hà nội, 2002
  Nguồn tài liệu: Địa chí (sách đơn)
 • 2.
  Phân loại: BĐ.560
  Thông tin xb: H.: Văn hóa dân tộc, 2001
  Nguồn tài liệu: Địa chí (sách đơn)
 • 3.
 • 4.
  Phân loại: V24
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2000
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
  Phân loại: 778.153
  Tác giả: Ngô Mạnh Lân
  Thông tin xb: H.: Văn hóa thông tin, 1999
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại: 725.3
  Tác giả: Trần Văn Bảo
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1999
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại: 8(V)
  Tác giả: Nguyễn Đức Đàn
  Thông tin xb: H.: Nxb. Hội nhà văn, 1999
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
  Phân loại: 7A9.3(075.8)
  Thông tin xb: Đồng Nai: Nxb. Tổng hợp Đồng Nai, 1999
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
 • 10.
  Phân loại: 159,392
  Tác giả: Trần Phương
  Thông tin xb: H.: Thanh niên, 1999
  Nguồn tài liệu: Sách đơn