Tìm thấy 20 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 617.932.1
  Tác giả: Trần Minh Hưởng
  Thông tin xb: H.: Văn hóa dân tộc, 2002
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
 • 3.
  Phân loại: 34(V)51
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp
  Thông tin xb: Cà Mau: Nxb. Mũi Cà Mau, 2000
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại: 34(V)51
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
  Phân loại: 34(V)51
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp
  Thông tin xb: Cà Mau: Nxb. Mũi Cà Mau, 2000
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại: 34(V)51
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp
  Thông tin xb: Cà Mau: Nxb. Mũi Cà Mau, 2000
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại: 158.9
  Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 1999
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
  Phân loại: 34(V)5
  Tác giả: Phạm Thanh Bình
  Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 1997
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
  Phân loại: 34(V)51
  Tác giả: Đinh Văn Quế
  Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 1997
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.
  Phân loại: 301.5
  Thông tin xb: H.: Thông tin Khoa học xã hội, 1997
  Nguồn tài liệu: Sách đơn