Tìm thấy 17 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 517.212(075.3)
  Tác giả: Nguyễn Văn Khuê
  Thông tin xb: H.: Trường Đại học sư phạm Hà Nội I, 1995
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 2.
  Phân loại: 517.212(075.3)
  Tác giả: Nguyễn Văn Khuê
  Thông tin xb: H.: Trường Đại học sư phạm Hà Nội I, 1995
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 3.
  Phân loại: 517.212(075.3)
  Tác giả: Nguyễn Văn Khuê
  Thông tin xb: H.: Trường Đại học sư phạm 1 Hà Nội, 1994
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 4.
  Phân loại: 517.212(075.3)
  Tác giả: Nguyễn Văn Khuê
  Thông tin xb: H.: Trường Đại học sư phạm 1 Hà Nội, 1994
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 5.
  Phân loại: 517(075.3)
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986
  Nguồn tài liệu: Sách bộ
 • 6.
  Phân loại: 517(075.3)
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 7.
  Phân loại: 517.212(075.3)
  Tác giả: Dương Minh Đức
  Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2001
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 8.
  Phân loại: 517(075.3)
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 9.
  Phân loại: 517.2(075.3)
  Tác giả: Ngô Xuân Sơn
  Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1982
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 10.
  Phân loại: 517.1(075.3)
  Tác giả: Lefort, G.
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1984
  Nguồn tài liệu: Sách tập